จดหมายเหตุบางพระ
ลำดับที่ ชื่อหน้า รูป รายละเอียด
1 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียด
2 การจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมของคณะเกษตรศาสตร์บางพระในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว รายละเอียด
3 การย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียด
4 สมเด็จพระสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก เสด็จพิธีเปิดป้ายคณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียด
5 ภาพวิทยาลัยบางพระในอดีต สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปัจจุบัน รายละเอียด
6 การก่อตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ รายละเอียด
7 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ ท่านแรก รายละเอียด
8 วงดนตรี BP Band รายละเอียด
9 เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) รายละเอียด
10 งานเก็บเกี่ยวและแจกประกาศนียบัตรของวิทยาลัยเกษตรบางพระ รายละเอียด
11 องค์พระพิรุณทรงนาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียด
12 ต้นฉบับ จดหมายข่าว รายละเอียด
ลำดับที่ ชื่อหน้า รูป รายละเอียด